CE-Signaleringen

Previous

Europese normen voor volumebegrenzer op muziekspelers

                                                                                                                                                                                 

Inleiding

In

Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet


Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (hoofdstukken 3 en 10)


De Telecommunicatiewet (Tw) kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. De aanwijzing beschrijft in welke gevallen en op welke wijze een overtreding van de Tw strafrechtelijk wordt gehandhaafd.


Besluit beheer verpakkingen en papier en karton aangepast 

Besluit van 9 januari 2013 tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met het vastleggen van de mogelijkheid tot collectieve uitvoering van enkele verplichtingen en de gegevensoverdracht door de Belastingdienst aan een collectieve uitvoeringsorganisatie (collectieve uitvoering en gegevensoverdracht)

Avoiding barriers to global trade


While all countries have the right to adopt technical regulations to achieve legitimate purposes (e.g. ensuring public health or protecting the environment and consumers) the TBT Agreement (Technical Barriers to Trade) helps prevent unfair, protectionist measures. …

EU and China agree to improve toy safety


Because toys are for children, it is important to have additional regulations to ensure safety. That’s why the Netherlands – one of the EU’s main entry points for toys – has teamed up with China – one of the EU’s main sources of toy imports –signed an action plan called, ‘Cooperation in the field of toy safety’. …

Drie nieuwe lijsten van geharmoniseerde normen voor de medische hulpmiddelenrichtlijnen

  • Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake

NEN publiceert NTA voor registratie arbeidsongevallen


NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) heeft een Nederlands technische afspraak (NTA) gepubliceerd voor de registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Het doel van NTA 8031 is om werkgevers een handvat te bieden voor het opzetten van een effectieve ongevallenregistratie.

Overeenkomst verwijderingsbijdrage vlakglas algemeen verbindend verklaard

                                                                                                                                                                                                                                    Bron foto: http://www.vlakglasrecycling.nl

Internationaal akkoord over terugdringen kwik


Meer dan 140 landen nemen maatregelen om het gebruik van kwik terug te dringen. Op een VN-bijeenkomst is Genève is afgesproken dat er geleidelijk geen kwik meer wordt gebruikt in koortsthermometers, bepaalde fluorescerende lampen en andere huishoudelijke producten, meldt de NOS.

Aanbeveling voor toevoeging 10 zeer ernstige zorgstoffen op REACH autorisatielijst

REACH

                                                                                                                                                                                       

Voorstel voor Europese afvaleisen voor koperschroot

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer koperschroot overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit niet eens met berichtgeving over misstanden in de kermisattractiewereld


Op 15 en 16 januari 2013 verscheen een tweetal artikelen in De Telegraaf over missstanden in de kermisattractiebranche. In het artikel dat op 15 januari 2013 in De Telegraaf verscheen, meldde de krant dat een groot deel van de kermisattracties in Nederland jarenlang niet naar behoren zou zijn gekeurd omdat werknemers van keuringsbedrijf Vinçotte te Breda op grote schaal zwart geld aannamen van kermisexploitanten in ruil voor een gunstig keuringsrapport. …

Richtlijn 2006/87/EG tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen gewijzigd


Richtlijn 2006/87/EG heeft geharmoniseerde voorwaarden geïntroduceerd voor de afgifte van technische certificaten voor binnenschepen in het gehele binnenvaartnet van de Europese Unie. De Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn vindt plaats middels de Binnenvaartwet.

Meer invloed MKB op Europese normalisatie

European standards are integral to the internal market: They erase the confusion and inefficiency caused by divergent national standards and allow Member States to compete on a level playing field. …

CESIP platform launched: detailed information about European and Chinese standards and market access requirements

                                                                                                                                                              Bron foto: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?…

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 7 december 2012 tot en met 1 januari 2013: Stcrt. 411, 9 januari 2013

Overgangsmeetmethoden voor ecologische ontwerpeisen waterpompen gepubliceerd

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 547/2012 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor waterpompen (Publicatie van de titels en referentienummers van de overgangsmeetmethoden voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 547/2012 van de Commissie en met name bijlagen III en IV daarvan)


Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014