CE-Signaleringen

Previous

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen bouwproducten

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)


Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen voor de medische hulpmiddelenrichtlijnen


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Voorstel voor Europese verordening inzake markttoezicht: uitgezonderde producten

"Ter waarborging van het vrije verkeer van producten binnen de Europese Unie moet ervoor worden gezorgd dat de producten voldoen aan eisen die een hoog beschermingsniveau bieden voor openbare belangen, zoals gezondheid en veiligheid in het algemeen, gezondheid en veiligheid op het werk, consumentenbescherming, milieubescherming en openbare veiligheid. …

TÜV Nord Systems GmbH niet langer aangewezen keuringsinstelling voor attractie- en speeltoestellen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 februari 2013, VGP/3156753, houdende intrekking van het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2010, houdende aanwijzing TÜV Nord Systems GmbH als aangewezen instelling

Verplichtingen nieuwe Verordening betreffende veiligheid consumentenproducten 

Nieuwe verordening inzake veiligheid van consumentenproducten

Zoals eerder aangekondigd, heeft de Europese Commissie op 13 februari 2013 (onder andere) een voorstel voor een nieuwe Europese Verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten aangenomen. …

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 2 januari 2013 tot en met 6 februari 2013: Stcrt. 3685, 14 februari 2013

REACH-verordening aangepast

Verordening (EU) nr. 126/2013 van de Commissie van 13 februari 2013 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

Nieuwe Europese productwetgeving op komst!


De Europese Commissie heeft op 13 februari 2013 twee nieuwe wetsvoorstellen bij de Europese Raad en het Europees Parlement ingediend op het gebied van productwetgeving. De voorgestelde nieuwe regels moeten de veiligheid van consumentenproducten op de interne markt nog verder verbeteren en leiden tot een effectiever markttoezicht inzake alle non-foodproducten. …

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen ATEX

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

EU beperkt handel in grondstoffen voor explosieven

Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosievenPrecursoren voor explosieven

EU Richtlijn verpakking en verpakkingsafval verduidelijkt

                                                                            Bron foto: http://nl.freepik.com


Richtlijn 2013/2/EU van de Commissie van 7 februari 2013 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval


Europese Commissie: REACH-verordening werkt naar behoren


Uit het officiële persbericht van de Europese Commissie:

Sinds de inwerkingtreding van de REACH-verordening is het gebruik van chemische stoffen in Europa veel veiliger geworden, zo blijkt uit een verslag van de Europese Commissie dat op 5 februari 2013 is verschenen. …

Leather labelling system at European level feasible?

                                                                                                                                                                                                             Bron foto: EC, DG Enterprise & Industry

Study on the link between allergic reactions and chemicals in textile products


The European Commission, DG Enterprise and Industry, has published a study on the link between allergic reactions and chemicals in textile products. This study was conducted in application of article 25 of the Regulation n°

M.K.B. Certificatie niet langer aangewezen keuringsinstelling voor attractie- en speeltoestellen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 januari 2013, VGP 3153764, houdende intrekking van het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, houdende aanwijzing van M.K.B. …

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014