CE-Signaleringen

Previous

In hout verpakte producten uit China strenger gecontroleerd

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 maart 2013, nr. WJZ/ 13015155, houdende wijziging van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten en de Regeling tarieven Plantenziektenwet in verband met de uitvoering van Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU van de Commissie van 18 februari 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China (PbEU 2013, L 47)

Eisen voor de kennisgeving- en vervoersdocumenten bij overbrenging van afvalstoffen gewijzigd

Verordening (EU) nr. 255/2013 van de Commissie van 20 maart 2013 houdende wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, van de bijlagen IC, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen


REACH: lagere registratievergoedingen voor KMO's

chemicals


Persbericht Europese Commissie:

Today the European Commission lowered the fees and charges that small and medium sized enterprises (SMEs) have to pay to register chemicals. This step should help SMEs that produce or trade chemicals to remain competitive during the current difficult market situation. …

Explosieven voor civiel gebruik: implementatie richtlijn 2012/4/EU 

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 maart 2013, nr. IENM/BSK-2013/44832, houdende wijziging van de Regeling identificatie en traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik (implementatie Richtlijn nr. …

Aërosolenrichtlijn aangepast aan de CLP-verordening 

Richtlijn 2013/10/EU van de Commissie van 19 maart 2013 tot wijziging van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols teneinde de etiketteringsvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels


Leidraad gepubliceerd voor deelname aan EMAS

Besluit van de Commissie van 4 maart 2013 tot vaststelling van een leidraad waarin de noodzakelijke stappen voor deelname aan EMAS worden uitgelegd, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

Geldigheidsduur EU-milieukeurcriteria shampoos, zepen en haarconditioners verlengd

Besluit van de Commissie van 15 maart 2013 tot wijziging van de Beschikkingen 2007/506/EG en 2007/742/EG teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bepaalde producten te verlengen

Rectificatie EU Verordening cosmetische producten

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten


Met deze bekendmaking wordt Verordening (EG) nr. …

Rectificatie met betrekking tot de criteria voor de EU-milieukeur voor houten vloeren

Rectificatie van Beschikking 2010/18/EG van 26 november 2009 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor houten vloerbekledingen


Met deze bekendmaking wordt

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen NLF en EMAS

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008, Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 en Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 (

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen PBM's

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen pleziervaartuigen

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

Verbod op alle dierproeven voor cosmetica in de EU

                                                                                                          Bron foto: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing


Uit het persbericht van de Europese Commissie:

Specifieke Europese veiligheidseisen voor kinderzitjes

Besluit 2013/121/EU van de Commissie van 7 maart 2013 inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor bepaalde kinderzitjes krachtens Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid moeten voldoen


Kwikrichtlijn 2011/97/EU in Nederland geïmplementeerd

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 maart 2013, nr. IENM/BSK-2013/19557, tot wijziging van de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen ter uitvoering van Richtlijn 2011/97/EU van de Raad van 5 december 2011 tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG met betrekking tot specifieke criteria voor opslag van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd (PbEU 2011, L328/49) (regels voor de tijdelijke opslag van metallisch kwik)

REACH en wetgeving betreffende algemene productveiligheid in top 10 van meest belastende EU-wetgeving


Uit het persbericht van de Europese Commissie:

In het kader van een brede raadpleging die de Commissie heeft gestart, hebben ongeveer 1000 Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en bedrijfsorganisaties de top 10 van meest belastende EU-wetgeving samengesteld. …

Rectificaties EU-Houtverordening

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen

Richtsnoeren voor berekening van hernieuwbare energie uit warmtepompen

Besluit van de Commissie van 1 maart 2013 tot vaststelling van de richtsnoeren voor de lidstaten inzake de berekening van de hernieuwbare energie uit warmtepompen met verschillende warmtepomptechnologieën overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

Nieuwe overeenkomst tussen de VS en de EU over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur

                                                                                                                                                                           Bron foto: http://www.eu-energystar.org


Bekendmaking van de diverse EU-richtlijnen en verordeningen betreffende de Regeling voertuigen


Bekendmaking van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 1 maart 2013, nr. IENM/BSK-2013/1797, van diverse EU-richtlijnen en verordeningen betreffende de Regeling voertuigen

Bekendmaking van de Minister van Infrastructuur en Milieu, op grond van artikel 1.3 van de Regeling voertuigen, van de EU-richtlijnen en verordeningen, die met ingang van de in de bekendmaking vermelde data in gewijzigde vorm van toepassing zijn.

Europees handelsverbod in novelty lighters verlengd

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 1 maart 2013 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van novelty lighters wordt verboden


Nieuwe (deel)arbocatalogi

Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 februari 2013, G&VW/2013-0000016222, tot wijziging van Beleidsregel arbocatalogi 2010 in verband met de toevoeging van (deel)arbocatalogi


Nieuw Europees wettelijk typegoedkeuringsysteem voor bromfietsen, motorfietsen, quads en trialbikes

Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers


Nieuw wettelijk systeem voor typegoedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen

Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 5 februari 2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigenVanaf 1 januari 2016

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014