CE-Signaleringen

Previous

Kogel door de kerk: 8 fonkelnieuwe CE-markeringsrichtlijnen

Op 5 februari 2014 bracht de Europese Commissie het persbericht uit dat het Europees Parlement akkoord was gegaan met de voorstellen van de Commissie voor acht vernieuwde CE-markeringsrichtlijnen. …

Welke omstandigheden bepalen de hoogte van een boete na een bedrijfsongeval?


Bij een dodelijk bedrijfsongeval is een werkgever redelijk snel strafrechtelijk aansprakelijk. Voor rechtspersonen betekent dat vaak een (forse) geldboete. Uit twee recente vergelijkbare rechtszaken blijkt goed welke omstandigheden zoal de hoogte van een dergelijke (strafrechtelijke) boete bepalen.


Jaarprogramma Handhaving REACH en CLP 2014 beschikbaar


Het Samenwerkingsverband Handhaving REACH en CLP (SHRC) heeft het handhavingsprogramma REACH en CLP voor 2014 opgesteld. Het Jaarprogramma biedt de betrokken inspectiediensten, maar ook de branches van ondertoezichtstaanden, inzicht in de controleactiviteiten waarmee ze te maken krijgen. …

Wetsvoorstel Europese verordening PBM’s en kabelbaaninstallaties ingediend

The European Commission today proposed to replace two EU directives governing the safety of personal protective equipment and cableways installations by directly applicable regulations. 

This means that 56 pieces of national legislation - piling up to several hundred pages - will be scrapped, as part of a concrete step by the Commission to make it easier to conduct business in the EU. …

REACH: Chroom(VI)-verbindingen in leer aan banden gelegd


Verordening (EU) nr. 301/2014 van de Commissie van 25 maart 2014 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat chroom (VI)-verbindingen betreft

Wijziging (emissie)eisen voor landbouw- en bosbouwtrekkers 


Richtlijn 2014/43/EU van de Commissie van 18 maart 2014 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers 

Nog een advies van de Raad van State betreffende de herziene EPBD-richtlijn


Advies Raad van State betreffende wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen in verband met de implementatie van de artikelen 15, 16 en 17 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen


Nadere uitvoering van de regels voor emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen en zware bedrijfsvoertuigen


Besluit van 1 maart 2014 tot wijziging en intrekking van diverse besluiten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEG 2007, L 171) en van verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEG 2009, L 188) en tot een technische aanpassing van het Waterbesluit


REACH: Diervriendelijke wijziging van Verordening (EG) nr. 440/2008


Verordening (EU) nr. 260/2014 van de Commissie van 24 januari 2014 tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) 


Advies Raad van State betreffende de herziene EPBD-richtlijn


Advies Raad van State betreffende ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen in verband met de implementatie van de artikelen 2, 11, achtste lid, en 13 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen


Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor ATEX


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor pleziervaartuigen


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot

Normatieve documenten voldoen niet aan de essentiële eisen van de Richtlijn meetinstrumenten


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten (Intrekking van de bekendmaking van de referenties van door de OIML opgestelde normatieve documenten en van de lijst van de delen ervan die met de essentiële eisen overeenkomen

Nieuwe referenties normatieve documenten voor meetinstrumenten


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten (Bekendmaking van de referenties van door de OIML opgestelde normatieve documenten en van de lijst van de delen ervan die met de essentiële eisen overeenkomen (overeenkomstig artikel 16, lid 1, van de richtlijn)

Nieuwe R&TTE-richtlijn maakt universele oplader voor smartphones mogelijk


De Europese Commissie is verheugd met het groene licht van het Europees Parlement tot introductie van de mogelijkheid om een universele oplader voor mobiele telefoons en andere draagbare apparaten verplicht te stellen. …

APK wordt strenger en ook verplicht voor scooters en motorfietsen


Op 11 maart 2014 heeft het Europees Parlement met een „duidelijke meerderheid” ingestemd met de voorstellen van de Europese Commissie om - onder andere - het APK-regime (Algemene Periodieke Keuring) voor auto’s aan te scherpen en een dergelijke keuring ook voor scooters en motorfietsen verplicht te stellen.

Aanwijzingen aangemelde instanties

De volgende organisaties zijn aangewezen als aangemelde instanties („notified bodies”):

Warenwetbesluit drukapparatuur:

Voorstel nieuwe Richtlijn drukapparatuur: advies Europees Economisch en Sociaal Comité


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur (herschikking)

Onzekerheid over veiligheid van blusdekens


NEN: Discussie blusdekens onderstreept belang van normen


Onduidelijkheid over de kwaliteit van blusdekens haalde onlangs de landelijke media. Aanleiding genoeg om nog eens scherp naar de norm voor deze consumentenproducten bij uitstek te kijken. …

Drie nieuwe Europese normen moeten veiligheid van binnenzonwering verbeteren


Bijdrage van:


CEN, het Europees Comité voor Normalisatie, heeft drie nieuwe Europese normen gepubliceerd, die moeten bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van aan de binnenzijde geplaatste zonwering („binnenzonwering”) en het verminderen van de risico’s, die binnenzonwering meebrengt voor kinderen. 

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014