CE-Signaleringen

Previous

Enterprise & Industry Magazine on-line: NANDO clarifies which body can help best for testing your product


Het online magazine van het Directoraat-Generaal Ondernemingen & Industrie is geüpdatet met nieuwe artikelen. Alle artikelen zijn in het Engels, Frans, Duits en Italiaans gepubliceerd:


NANDO: Conformity assessments ensure safe products

Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines gewijzigd

Besluit van 16 april 2013, houdende wijziging van het Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines (uitbreiding flexibiliteitsregeling)


Uit de Nota van Toelichting:

Bijlagen van de nieuwe Cosmeticaverordening geüpdatet

Verordening (EU) nr. 344/2013 van de Commissie van 4 april 2013 tot wijziging van de bijlagen II, III, V en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten 

Fake goods are bad for safety!


European Commission’s anti-counterfeiting campaign - Too good to be true: the real price of fake products - Press release

Counterfeiting activities account for over €200 billion in losses for the world economy and it is estimated that such losses may climb further. …

Nieuwe stoffen aan Bijlage XIV REACH verordening toegevoegd

Verordening (EU) nr. 348/2013 van de Commissie van 17 april 2013 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen („REACH”)


Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen NLF en EMAS

De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Intrekking van verouderde wetsvoorstellen van de Europese Commissie


De Europese Commissie heeft een aantal verouderde wetsvoorstellen ingetrokken. Voor CE-Uitspraken.eu zijn navolgende ingetrokken voorstellen relevant:

  • Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties voor de goedkeuring van motorvoertuigen wat de elektrische veiligheid betreft - COM(2010) 280

Normatief document voor automatische vangweeginstrumenten voldoet niet aan de essentiële eisen van de Richtlijn meetinstrumenten

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten (Intrekking van de bekendmaking van de referenties van door de OIML opgestelde normatieve documenten en van de lijst van de delen ervan die met de essentiële eisen overeenkomen (overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de richtlijn)

Nieuwe referenties normatief document voor automatische vangweeginstrumenten

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten (Bekendmaking van de referenties van door de OIML opgestelde normatieve documenten en van de lijst van de delen ervan die met de essentiële eisen overeenkomen (overeenkomstig artikel 16, lid 1, van de richtlijn)

Nieuwe EU regels voor veiligere en milieuvriendelijkere vrachtwagens

                                                                                         Bron foto: Newsroom European Commission - Enterprise & Industry


Persbericht Europese Commissie (Engels):

TÜV Nederland QA aangewezen als keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit speelgoed 2011 


Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 april 2013, VGP 3160204, houdende aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit Speelgoed 2011


Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 7 maart 2013 tot en met 4 april 2013: Stcrt. 9560, 12 april 2013Minieme maar relevante rectificatie Europese bouwproductenverordening

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad 


Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen

Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen

De onderhavige voorpublicatie van de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling) is ingegeven door de actualisatie van een viertal PGS-richtlijnen, namelijk PGS-richtlijnen 15, 25, 28 en 30. …

BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) inzake industriële emissies voor productie van cement, kalk en magnesiumoxide

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 maart 2013 tot vaststelling van de BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies voor de productie van cement, kalk en magnesiumoxide 

EU legt basis voor Europees geharmoniseerd UDI-systeem voor medische hulpmiddelen 

Aanbeveling van de Commissie van 5 april 2013 betreffende een gemeenschappelijk kader voor een systeem van unieke hulpmiddelenidentificatie voor medische hulpmiddelen in de Unie 

                                                                                                     

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor de Machinerichtlijn 2006/42/EG

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie

Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen ATEXDe besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Rectificatie Aërosolenrichtlijn

Rectificatie van Richtlijn 2013/10/EU van de Commissie van 19 maart 2013 tot wijziging van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols teneinde de etiketteringsvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014