CE-Signaleringen

Previous

Uniform symbool voor “standaard katoenprogramma” wasdrogers


Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 932/2012 van de Commissie houdende uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke droogtrommels

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 7 maart 2014 tot 11 april 2014.


Stcrt. 11027, 18 april 2014


Betere controle op (onveilig) vuurwerk 


Uitvoeringsrichtlijn 2014/58/EU van de Commissie van 16 april 2014 voor het opzetten van een traceerbaarheidssysteem voor pyrotechnische artikelen overeenkomstig Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad

Verplichte „made-in” labelling voor non-food producten op komst


MEPs push for mandatory "made-in" labelling to tighten up product safety rules"Made-in" labelling should be made mandatory for non-food products sold on the single market, Parliament said in Tuesday’s vote on plans to tighten up product safety requirements and market surveillance rules so as to strengthen consumer protection in the EU. …

Europees Parlement stemt voor nieuwe Richtlijn drukapparatuur

Het voorstel voor een nieuwe Richtlijn betreffende drukapparatuur is goedgekeurd door het Europees Parlement. Dat blijkt een uit een persbericht van de Europese Commissie van 15 april 2014. 

Nieuwe lijsten Europese geharmoniseerde normen


ecolabel

Nieuwe lijsten Europese geharmoniseerde normen

Op 11 april 2014 heeft de Europese Commissie een aantal nieuwe geconsolideerde lijsten van geharmoniseerde Europese normen in het kader van de volgende richtlijnen en verordeningen gepubliceerd: 

Europese Commissie maakt formeel bezwaar tegen geharmoniseerde norm voor grondverzetmachines


Formal Objection against EN 474-1:2006+A3:2013 Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements

Op 20 maart 2014 heeft de Europese Commissie een formeel bezwaar ingediend tegen de Europese geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A3:2013 Grondverzetmachines - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen. …

Strengere eisen aan triclosan in cosmetische producten


Verordening (EU) nr. 358/2014 van de Commissie van 9 april 2014 tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten


EU-GHS/CLP Verordening: Rectificatie Verordening (EU) nr. 487/2013 ten aanzien van aerosolen en sprayaerosolen


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 487/2013 van de Commissie van 8 mei 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang 

 Vier toezichthoudende organisaties erkend krachtens Europese Houtverordening


2014/C 103/04

Besluit van de Commissie van 19 augustus 2013 tot erkenning van „Consorzio Servizi Legno-Sughero”, Italië, C.F. 97331520151, P.IVA 04882880962 als toezichthoudende organisatie krachtens Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen

'Blue Guide' 2014 gepubliceerd


De nieuwe versie van de 'Blue Guide’ (versie 2014) is uit. 

Blue Guide versie 2000

De laatste versie van de "Gids voor de implementatie van richtlijnen op basis van de Nieuwe Aanpak en de Globale Aanpak", de zogenaamde 'Blue Guide’, dateert alweer van het jaar 2000. …

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014