CE-Signaleringen

Previous

Wet explosieven voor civiel gebruik

Erkenning Wet explosieven voor civiel gebruik


Stcrt. 10409, 30 mei 2012


Agentschap Telecom

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 mei 2012, nr. AT-EL&I/6714212.JZ, tot wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 in verband met de implementatie van het besluit nr. …

Nieuwe lijst van Europese normen voor de nieuwe kaderwetgeving voor de verhandeling van producten, de conformiteitsbeoordeling en (milieu)managementsystemen (NLF en EMAS)


Op 25 mei 2012 heeft de Europese Commissie met betrekking tot de nieuwe kaderwetgeving voor de verhandeling van producten, de conformiteitsbeoordeling en (milieu)managementsystemen (NLF en EMAS) een nieuwe lijst van Europese normen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

ECHA publishes an illustrative chemical safety report

To facilitate companies in complying with their obligations under REACH, ECHA (European Chemicals Agency) has developed an illustrative chemical safety report (CSR). Registrants are required to submit a CSR as part of their registration dossier for substances manufactured or imported in quantities of  10 tonnes or more per year.  …

EMC

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (achttiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (COM(2012) 15 final — 2012/0003 (COD))


REACH primeur: eerste lijst geharmoniseerde normen

chemicals


Op 22 mei 2012 heeft de Europese Commissie voor het eerst onder de REACH Verordening (EG) 1907/2006 een lijst van geharmoniseerde normen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

REACH


VERORDENING (EU) Nr. 412/2012 VAN DE COMMISSIE

van 15 mei 2012

tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen


Jaarverslag 2011 Inspectie SZW: vaker optreden op het gebied van arbeidsomstandigheden


Het aantal overtredingen bij bedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden (veilige en gezonde werkplekken, werk- en rusttijden) was in 2011 landelijk gezien hoger dan in voorgaande jaren. …

Bekendmaking normen radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie

Bekendmaking normen eenvoudige drukvaten


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie

Bekendmaking normen drukapparatuur


De Besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie

Bekendmaking normen elektromagnetische compatibiliteit


De Besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie

Wijziging van Beleidsregel 33. Boeteoplegging van de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving


Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 mei 2012, nr. G&VW/AA/2012/7141, tot wijziging van Beleidsregel 33. Boeteoplegging van de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving

Aanwijzing Lloyd’s Register Nederland B.V. als aangewezen instelling voor het keuren van drukapparatuur (Warenwetbesluit drukapparatuur)


Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 mei 2012, nr. G&VW/VW/2012/6887, tot aanwijzing van Lloyd's Register Nederland B.V. als aangewezen instelling voor het keuren van drukapparatuur in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur.


Aanwijzing TÜV Nederland QA BV als keuringsinstelling (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen)


Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 mei 2012, nr. VGP 3113590, houdende aanwijzing TÜV Nederland QA BV als keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen


Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 10 april 2012 tot en met 3 mei 2012.


Lees de volledige officiële bekendmaking:

Productveiligheid: uit RAPEX jaarrapport 2011 over de veiligheid van producten blijkt dat gevaarlijke producten minder vaak in de EU in de handel worden gebracht


De consumenten in de EU willen zeker zijn dat producten die in de EU worden geproduceerd of uit derde landen worden ingevoerd, veilig zijn. Het goede nieuws is dat gevaarlijke producten vroeger en efficiënter worden opgespoord en in de EU sneller uit de handel worden genomen doordat het Europees systeem voor snelle waarschuwingen over gevaarlijke non-foodproducten ("Rapex") steeds beter functioneert.

New list of harmonised standards for the ATEX directive 94/9/EC


The harmonised standards, the references of which were published in the Official Journal C 130 of 4 May 2012, provide solutions for compliance and confer a presumption of conformity with the relevant essential health and safety requirements of the ATEX directive.

Wijzigingen Warenwetwetgeving


Besluit van 17 april 2012, houdende wijziging van diverse besluiten op grond van de Warenwet en een aantal andere besluiten in verband met het aanbrengen van enige correcties en enkele andere wijzigingen

New list of harmonised standards for medical devices, active implantable medical devices and in vitro diagnostic medical devices


New consolidated lists of references of harmonised standards under the Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices, the Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices and under the Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices were published in the Official Journal C 123 of 27 April 2012.

New rules for textile labelling become applicable


As from 8 May 2012, Regulation (EU) No. 1007/2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products repeals and replaces Directives 2008/121/EC on textile names, 96/73/EC on certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures and 73/44/EEC on the approximation of the laws of the member states relating to the quantitative analysis of ternary fibre mixtures.

Bekendmaking normen machines


De Besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren de nationale referenties van geharmoniseerde Europese normen.

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014