CE-Signaleringen

Previous

Nu ook EU-milieukeur voor kranen en douchekoppen

Besluit 2013/250/EU van de Commissie van 21 mei 2013 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor sanitaire kranen


EU-milieukeur voor sanitaire kranen

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor laagspanning

                                                                                                                                                       Foto: European Commission - Electrical Safety (LVD)


Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor speelgoed

                                                                                                                                                                                                                                                                           

EU verstrekt model als leidraad voor de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie


                                                                                                                                                                     Foto: European Commission - Energy


Richtlijn energie-efficiëntie aangepast in verband met de toetreding van Kroatië

                                                                                                                                                                     Foto: European Commission - Energy


Cosmeticaverordening: Is het gebruik van producten met polidocanol veilig?


Verordening (EU) nr. 483/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

Wijzigingen Nederlandse regelgeving voor pleziervaartuigen

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 23 mei 2013, nr. IENM/BSK-2013/88294, tot wijziging van de Binnenvaartregeling in verband met diverse reparaties, van de Regeling aanwijzing normen pleziervaartuigen 2009 voor de aanwijzing van enkele nieuwe normen en tot intrekking van de Regeling geharmoniseerde normen pleziervaartuigen


EU en Zwitserland wijzigen hun overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling 


Besluit nr. 1/2012 van het comité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling van 17 december 2012 betreffende de opneming in bijlage 1 van een nieuw hoofdstuk 20 over explosieven voor civiel gebruik, de wijziging van hoofdstuk 3 over speelgoed en de actualisering van de verwijzingen naar wetgeving in bijlage 1


Nieuwe Europese veiligheidseisen voor vuurwerk op komst


Richtlijn 2007/23/EG betreffende pyrotechnische artikelen

Pyrotechnische artikelen worden voornamelijk gebruikt in de automotive-industrie (airbags en gordelspanners) en bij het produceren van vuurwerk. …

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 4 april 2013 tot en met 8 mei 2013: Stcrt. 12930, 17 mei 2013


Arbeid

RAPEX wordt uitgebreid!


RAPEX

Er is uitwisseling van informatie over gevaarlijke consumentenproducten tussen de verschillende Europese landen. Deze uitwisseling verloopt via het zogenaamde EU Rapid Information system

Nauwere samenwerking tussen EU lidstaten leidt tot betere consumentenbescherming


RAPEX

Er is uitwisseling van informatie over gevaarlijke consumentenproducten tussen de verschillende Europese landen. Deze uitwisseling verloopt via het zogenaamde EU Rapid Information system

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor vuurwerk

Mededeling van de Commissie in het kader van Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn

Nieuwe eisen veiligheidshelmen voor jonge kinderen


NEN-EN 1080:2013 en

Veiligheidshelmen voor jonge kinderen

De nieuwe versie van NEN-EN 1080 is uitgegeven. Genoemde norm specificeert eisen en beproevingsmethoden voor helmen die worden gebruikt door jonge kinderen bij recreatieve activiteiten.

Beleidsregel boeteoplegging Arbowetgeving gewijzigd


Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 mei 2013, 0000052819, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met een wijziging van de definitie van het begrip ‘overige overtreding’


Nieuwe Europese geharmoniseerde norm voor ecologisch ontwerp van externe a.c.-d.c. en a.c.-a.c. voedingsapparaten


Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 278/2009 van de Commissie houdende tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake een ecologisch ontwerp voor het elektrisch opgenomen vermogen van externe stroomvoorzieningen in niet-belaste toestand en de gemiddelde actieve efficiëntie van externe stroomvoorzieningen (

Rectificatie EU-milieukeurbesluit voor bedrukt papier 


Rectificatie van Besluit 2012/481/EU van de Commissie van 16 augustus 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bedrukt papier

ecolabel


EU Ecolabel

Het EU Ecolabel of EU-milieukeur is onderdeel van een Europees keurmerksysteem voor milieuvriendelijke producten en diensten, geneesmiddelen voor mens en dier uitgezonderd. …

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor ATEX

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor drukvaten eenvoudige vorm

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake drukvaten van eenvoudige vorm (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor drukapparatuur


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (

Europese harmonisatie van milieuprestatieinformatie voor producten en organisaties


Aanbeveling van de Commissie van 9 april 2013 over het gebruik van gemeenschappelijke methoden voor het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties gedurende hun levenscyclus

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014