CE-Signaleringen

Previous

Model prestatieverklaring bouwproducten aangepast


Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 574/2014 van de Commissie van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het model voor het opstellen van een prestatieverklaring van bouwproducten

Nieuwe Richtlijn Radioapparatuur gepubliceerd, R&TTE richtlijn verdwijnt


Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG 

Europese ecologische ontwerpeisen voor transformatoren


Verordening (EU) nr. 548/2014 van de Commissie van 21 mei 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot kleine, middelgrote en grote vermogenstransformatoren 

Nog een rectificatie lijst Europese geharmoniseerde normen Machinerichtlijn


Rectificatie van de Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) (PB C 110 van 11.4.2014) 

Intrekking van verouderde voorstellen van de Commissie


De Europese Commissie heeft de volgende (wets)voorstellen ingetrokken:

  • COM(2008) 351: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie)

Vrijstellingen voor lood en kwik in verband met RoHS II


RoHS II

Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur bewaakt de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur. 

Eisen energielabel bij verkoop op afstand verscherpt


Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 518/2014 van de Commissie van 5 maart 2014 tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. …

Nieuwe lijsten Europese geharmoniseerde normen


CE-logo

Nieuwe lijsten Europese geharmoniseerde normen

Op 16 mei 2014 heeft de Europese Commissie een aantal nieuwe geconsolideerde lijsten van geharmoniseerde Europese normen in het kader van de volgende richtlijnen en verordeningen gepubliceerd: 

Richtlijn gastoestellen wordt Verordening gastoestellenDe Europese Commissie heeft vandaag (12 mei 2014) een voorstel ingediend om de Richtlijn 2009/142/EG inzake gastoestellen te vervangen door een rechtstreeks toepasselijke Verordening. Dit betekent dat de 28 nationale wetten waarmee de huidige richtlijn is omgezet zullen worden vervangen door één enkele (Europese) wettekst, die beschikbaar zal zijn in alle officiële talen van de EU.

Strengere eisen aan luchtverfrissers


Verordening (EU) nr. 474/2014 van de Commissie van 8 mei 2014 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft 1,4-dichloorbenzeen


Ecolabel nu ook voor notitieboekjes, schrijfblokken, schoolschriften en agenda's


Besluit 2014/256/EU van de Commissie van 2 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor producten van verwerkt papier

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel of EU-milieukeur is onderdeel van een Europees keurmerksysteem voor milieuvriendelijke producten en diensten, geneesmiddelen voor mens en dier uitgezonderd. …

Rectificatie lijst Europese geharmoniseerde normen Machinerichtlijn


Rectificatie van de Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) (PB C 110 van 11.4.2014)

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014