CE-Signaleringen

Previous

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 juni 2012, nr. 2012-000368158, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt en enkele andere wijzigingen


De in deze regeling opgenomen wijzigingen van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Regeling omgevingsrecht houden vooral verband met de inwerkingtreding van afdeling 6.12 en artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2012 en van afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2013. …

Besluit van 25 juni 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van intrekking van afdeling 5.3 van het Bouwbesluit 2003


Afdeling 5.3 van het Bouwbesluit 2003 wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2012.


Stb. 2012, 294


SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen


Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid een lijst1 bij van kankerverwekkende stoffen die moeten worden geclassificeerd als categorie 1 en 2 kankerverwekkend volgens de criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. …

Nederland implementeert Richtlijn 2011/100/EU betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek


Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Besluit in-vitro diagnostica ter implementatie van Richtlijn 2011/100/EU

Dit besluit strekt tot implementatie van Richtlijn 2011/100/EU

REACH factsheet: Communication obligations for certain substances exempted from registration under REACH


ECHA explains that even though some substances may be legally placed on the market without a registration number, suppliers of such substances should communicate information down the supply chain to enable their safe use.

NIEUW: CE-markering voor waterpompen

images


VERORDENING (EU) Nr. 547/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor waterpompen


In-vitro diagnostica


Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 15 juni 2012, nr. GMT-3118866, houdende wijziging van de regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 september 2002, tot aanwijzing van gemeenschappelijke technische specificaties voor in-vitro diagnostica (Stcrt. …

Pyrotechnische artikelen


Besluit van …. houdende wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele andere algemene maatregelen van bestuur (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Vuurwerkbesluit) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

Commission takes Germany to Court over barriers to trade in construction products


The European Commission has decided to refer Germany to the European Court of Justice for failing to respect EU rules governing the harmonisation of the marketing of construction products. …

Wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

Diverse Besluiten van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst


PB L 161 van 21 juni 2012


Typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden

Verordening (EU) nr. 523/2012 van de Commissie van 20 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opname van bepaalde reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden


Aanwijzing in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur


Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2012, G&VW/VW/2012/9177, tot aanwijzing van de Competence Team Inspectie van AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. als keuringsdienst van gebruikers voor de keuring van drukapparatuur in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur


Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit drukapparatuur per 1 juli 2012 gewijzigd


Het Arbeidsomstandighedenbesluit (‘Arbobesluit’) wordt met ingang van 1 juli 2012 op een aantal punten gewijzigd. Daarnaast wordt een redactionele wijziging in het Warenwetbesluit drukapparatuur doorgevoerd.

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 4 mei 2012 tot en met 12 juni 2012.


Stcrt. 12228, 20 juni 2012


Productveiligheid en PIP borstimplantaten: Rapport Engelse NHS géén aanleiding voor IGZ om haar beleid te wijzigen


Het was op 18 juni 2012 een belangrijk nieuwsitem: de lekkende borstimplantaten van de Franse fabrikant Poly Implant Prothèse (PIP) vormen geen bedreiging op de lange termijn voor de gezondheid. …

Invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 15 juni 2012 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Unie voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen


Nieuwsbrief Clearmark juni 2012


Lees hier de laatste nieuwsbrief van Clearmark

Clearmark is een online register en zoekmachine voor rechtmatig CE gemarkeerde producten. Clearmark biedt producenten, leveranciers en dealers de gelegenheid om hun producten, verkrijgbaarheid van deze producten en organisatie onder de aandacht te brengen. …

EU-GHS: Productnotificatie verplicht!


Bedrijven die gevaarlijke chemische producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om informatie over deze gevaarlijke producten, zoals de complete samenstelling en toxicologische eigenschappen, aan te leveren bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). …

Candidate List updated with thirteen new Substances of Very High Concern

ECHA has added thirteen new Substances of Very High Concern (SVHCs) to the Candidate List. All substances included are classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction.

Read full story at

Melding van arbeidsongevallen per 1 juli 2012 langs elektronische weg


In de Arbeidsomstandighedenwetgeving is in diverse bepalingen de verplichting voor werkgevers opgenomen om meldingen te doen bij de Inspectie SZW. Dit betreft meldingen van: arbeidsongevallen, asbestverwijderingswerk risicoklasse 1, 2 en 3 en asbest-houdende grond, biologische agentia, bouwwerken en duikarbeid. …

Nieuwe lijst geharmoniseerde normen voor de richtlijn bouwproducten 89/106/EEG


Op 19 juni 2012 heeft de Europese Commissie een nieuwe geconsolideerde lijst van geharmoniseerde Europese normen in het kader van de richtlijn bouwproducten 89/106/EEG gepubliceerd.

Deze normen kunnen (tegen een vergoeding) worden verkregen ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen.

Europese normalisatie: airco's en ventilatoren


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening van de Commissie (EU) Nr. 206/2012 van 6 maart 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren betreft en van Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie Nr. 626/2011 van 4 mei 2011 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners

Advies van EC betreffende de AEEA richtlijn

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het [de] amendement[en] van het Europees Parlementop het standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een

Voorstel tot wijziging richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval

Artikel 3, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval bevat een algemene definitie van verpakking, alsmede criteria om te bepalen wat verpakking is en wat niet. …

Voorstel tot wijziging batterijenrichtlijn 2006/66/EG

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van [...]tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, wat betreft het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap

Bekendmaking normen explosie veilig materieel


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Afdelingen 5.2, 6.12 en artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 in werking getreden


Besluit van 7 juni 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van afdelingen 5.2, 6.12 en artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 met uitzondering van de afdelingen 2.16, 5.2 en 6.12 en artikel 5.2 in werking getreden. 

Herziening Seveso richtlijn

Het Europees Parlement en de Europese Raad zijn het eens geworden over de nieuwe tekst van de Seveso-richtlijn. Herziening van de richtlijn was nodig vanwege de nieuwe stoffenclassificatie, REACH en de EU-GHS/CLP-verordening. …

Bekendmaking normen actieve implanteerbare medische hulpmiddelen


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Bekendmaking normen medische hulpmiddelen


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Bekendmaking normen in-vitrodiagnostiek


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Richtlijn 98/34/EG

Informatie verstrekt door de Commissie overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en van regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij — Statistieken met betrekking tot de technische voorschriften die in 2011 zijn genotificeerd in het kader van de kennisgevingsprocedure 98/34/EG


Wéér nieuwe lijst geharmoniseerde Europese normen in het kader van de Machinerichtlijn!


Op 5 juni 2012 heeft de Europese Commissie voor de derde keer dit jaar een nieuwe lijst van geharmoniseerde Europese normen in het kader van de Machinerichtlijn 2006/42/EG gepubliceerd.


ECHA publishes the first report on the CMR substances registered or notified after the 2010 registration deadline

The report "CMR substances from Annex VI of the CLP Regulation which are registered under REACH and/or notified under CLP" is a screening of the information available at the ECHA in April 2012. …

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014