CE-Signaleringen

Previous

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor speelgoed

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen bouwproducten

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)


Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor pbm's

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Verbetering van de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten in de EU

Richtlijn 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG


21 april 2010, een afbeelding van de kustwacht van de VS toont hoe de bemanning van brandweerschepen het vuur bestrijden op het offshore booreiland van BP, Deepwater Horizon, in de Golf van Mexico. …

Nieuwe Europese Vuurwerkrichtlijn in werking getreden


Richtlijn 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking)

NIEUW: Europese ecologische ontwerpeisen voor computers en servers

Verordening (EU) nr. 617/2013 van de Commissie van 26 juni 2013 houdende uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de eisen inzake ecologisch ontwerp voor computers en computerservers


Nederlandse bekendmaking geharmoniseerde Europese normen pyrotechnische artikelen

Bekendmaking normen pyrotechnische artikelen


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken 

Actualisering lijst getoetste (deel)arbocatalogi

Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 februari 2013, G&VW/2013-0000016222, tot wijziging van Beleidsregel arbocatalogi 2010 in verband met de toevoeging van (deel)arbocatalogi

Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen eenvoudige drukvaten

Bekendmaking normen eenvoudige drukvatenDe besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken 

Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen explosieveilig materieel

Bekendmaking normen explosie veilig materieel


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie

Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen machines

Bekendmaking normen machines, NEN

De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken 

Beleidsregel ILT met betrekking tot handhaving van Verordening (EG) Nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tot vaststelling van beleid inzake de kwalificatie van verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval in verband met de bestuursrechtelijke handhaving van Verordening (EG) Nr. 1013/2006, van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU 2006, L 190)


Geldigheidsduur criteria voor toekenning EU-milieukeur voor diverse producten verlengd

Besluit van de Commissie van 17 juni 2013 tot wijziging van de Beschikkingen 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/543/EG, 2009/544/EG, 2009/563/EG, 2009/564/EG, 2009/567/EG, 2009/568/EG, 2009/578/EG, 2009/598/EG, 2009/607/EG, 2009/894/EG, 2009/967/EG, 2010/18/EG en Besluit 2011/331/EU teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten te verlengen


Gebruik van ioniserende straling: wat is toegestaan?

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 juni 2013, nr. WJZ / 13102039, houdende wijziging van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende stralingUit de Toelichting:

Primeur: Europese geharmoniseerde norm(en) voor vaatwassers


Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1016/2010 van de Commissie van 10 november 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke afwasmachines en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke afwasmachines

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 8 mei 2013 tot en met 6 juni 2013: Stcrt. 15702, 13 juni 2013


Arbeid

Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen bouwproducten


Bekendmaking normen voor de bouw bestemde producten

De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Richtlijnen 2012/48/EU en 2012/49/EU in Nederland geïmplementeerd

Mededeling van de Implementatie van richtlijnen nr. 2012/48/EU en nr. 2012/49/EU van de Europese Commissie van 10 december 2012 tot wijziging van de bijlagen bij richtlijn nr. 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (PbEG 2006, L 389), Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Taaleis Nederlands nu ook vereist bij verrichten van tijdelijke en incidentele hijskraanbediening en asbestverwijdering

Besluit van 29 mei 2013, houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de invulling van de kennis van de Nederlandse taal voor houders van een certificaat van vakbekwaamheid en dienstverrichters die tijdelijk en incidenteel in een gereglementeerd beroep arbeid verrichten alsmede enkele technische wijzigingen


China maakt reputatie van land van herkomst van onveilige producten helaas weer waar

Besluit van de Commissie van 31 mei 2013 over een door Duitsland overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines genomen verbodsmaatregel betreffende het in de handel brengen van een kettingzaag van het type HV 0003 vervaardigd door Regal Tools Co. …

 Vierde aanpassing VN-GHS opgenomen in EU-GHS/CLP Verordening 

Verordening (EU) nr. 487/2013 van de Commissie van 8 mei 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang


Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014