CE-Signaleringen

Previous

Nieuwe Europese Richtlijn Drukapparatuur


Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur

Veilige(re) trampolines op komst?


De vormgeving van (ingraaf) trampolines kan klaarblijkelijk niet beschermd worden door het intellectuele eigendomsrecht maar, als het aan de NEN ligt, de kinderen die erop spelen en springen binnenkort wél met behulp van de Europese norm,

Introductie smartphone vertraagd door verkeerde CE-markering


De release van de OnePlus One, de eerste smartphone van het Chinese merk OnePlus, in Europa heeft (opnieuw) vertraging opgelopen. Een probleem met de CE-markering zorgt ervoor dat de fabrikant nog aanpassingen moet doen voordat het apparaat op de markt mag komen.

Europese Commissie verzoekt Cenelec Europese norm(en) op te stellen voor consumenten laser producten


Standardisation request to the European Committee for Electrotechnical Standardisation (Cenelec) concerning consumer laser products pursuant to Article 10(1) of Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and in support of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council

EU-milieucriteria voor matrassen vernieuwd


Besluit 2014/391/EU

Besluit van de Commissie van 23 juni 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan matrassen 


PB EU L 184 van 25 juni 2014, blz. …

Strikte migratielimiet voor bisfenol A in speelgoed


Richtlijn 2014/81/EU van de Commissie van 23 juni 2014 tot wijziging van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat bisfenol A betreft


Zwitserland en EU stemmen wetgeving voor vervoerbare drukapparatuur en bouwproducten op elkaar af


Besluit nr. 1/2014 van het Comité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling van 1 april 2014 betreffende de wijziging van hoofdstuk 6 (Drukapparatuur), de wijziging van hoofdstuk 16 (Voor de bouw bestemde producten) en de actualisering van de verwijzingen naar wetgeving in bijlage 1 

EU stelt veel strengere grenswaarden aan vlamvertragers in speelgoed


Richtlijn 2014/79/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat TCEP, TCPP en TDCP betreft 

Wijziging Beschikking 2007/742/EG inzake elektrische, gas- of gasabsorptiewarmtepompen


2014/363/EU

Besluit van de Commissie van 13 juni 2014 tot wijziging van Beschikking 2007/742/EG inzake elektrische, gas- of gasabsorptiewarmtepompen

PB EU L 177 van 17 juni 2014, blz. 60


(1) Lucht/water-, pekel/water- en water/waterwarmtepompen die warmte leveren aan een centraal verwarmingssysteem op basis van water vallen binnen het toepassingsgebied van Besluit 2014/314/EU van de Commissie van 28 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor toekenning van de EU-milieukeur aan verwarmingstoestellen op basis van water.

(2) Beschikking 2007/742/EG van de Commissie van 9 november 2007 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de Europese milieukeur aan elektrische, gas- of gasabsorptiewarmtepompen verstrijkt op 31 oktober 2014.

(3) Er is een beoordeling verricht om de relevantie en geschiktheid van de huidige milieucriteria te evalueren, alsook van de daarmee gepaard gaande eisen inzake beoordeling en controle, welke bij die beschikking zijn vastgesteld. Gezien de verschillende herzieningsstadia van deze beschikking moet de geldigheidsduur van de milieucriteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht worden verlengd. De in Beschikking 2007/742/EG vastgestelde geldigheidsduur van de milieucriteria en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht dient te worden verlengd tot en met 31 december 2016.

Artikel 1

Beschikking 2007/742/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) In de derde alinea van artikel 1 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

„c) warmtepompen die warmte leveren aan een centraal verwarmingssysteem op basis van water.”.

2) In artikel 4 wordt „31 oktober 2014” vervangen door „31 december 2016”.


22 nieuwe geharmoniseerde normen onder de Richtlijn algemene productveiligheid


2014/357/EU

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 juni 2014 betreffende de overeenstemming van de Europese normenreeksen EN 957 (delen 2 en 4 tot en met 10) en EN ISO 20957 (deel 1) voor

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor speelgoed


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)


Toepassingsgebied en criteria EU-milieukeur voor textiel aangepast


Besluit 2014/350/EU

Besluit van de Commissie van 5 juni 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan textielproducten


PB EU L 174 van 13 juni 2014, blz. …

Toepassingsgebied van EU-milieukeur voor bedrukt papier gewijzigd


Besluit van de Commissie van 6 juni 2014 tot wijziging van Besluit 2012/481/EU van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bedrukt papier

Geldigheidsduur criteria voor toekenning EU-milieukeur voor o.a. TV’s, houten meubelen en PC's verlengd


Besluit van de Commissie van 5 juni 2014 tot wijziging van de Besluiten 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/894/EG, 2011/330/EU, 2011/331/EU en 2011/337/EU teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten te verlengen

CLP Verordening op twee punten gewijzigd


Verordening (EU) nr. 605/2014 van de Commissie van 5 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op het opnemen van gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen in de Kroatische taal en de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang 


Criteria toekenning EU-milieukeur voor reinigingsmiddelen gewijzigd


Besluit 2014/313/EU van de Commissie van 28 mei 2014 tot wijziging van de Besluiten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU en 2012/721/EU teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen in de indeling van stoffen

Nu ook EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis van water


Besluit 2014/314/EU

Besluit van de Commissie van 28 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis van water


PB EU L 164 van 3 juni 2014, blz. …

Geüpdate eisen EU-milieukeur voor verf binnens- én buitenshuis


Besluit 2014/312/EU

Besluit van de Commissie van 28 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis


Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014