CE-Signaleringen

Previous

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, wat betreft het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap

Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur


Besluit van 17 juli 2012 tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking, alsmede wijziging van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 en het Frequentiebesluit

Nieuwe EU-wetgeving inzake gevaarlijke (chemische) stoffen


1. Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad

Bekendmaking normen voor de bouw bestemde producten


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Wijziging Beleidsregel 33 (Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving)

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2012, G&VW/AA/2012/10766, tot wijziging van Beleidsregel 33. Boeteoplegging van de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nieuwe lijst geharmoniseerde normen voor de richtlijn 2004/22/EG betreffende meetinstrumenten


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

Nieuwe Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Unknown

                                                                                                                                                    Symbool voor gescheiden inzameling van AEEA

Speciale EMC maatregel in het kader van de Olympische Spelen 2012


Het Verenigd Koninkrijk heeft volgens de procedure van artikel 4 van Richtlijn 2004/108/EG een speciale maatregel heeft uitgevaardigd, getiteld „The Wireless Telegraphy (Control of Interference from Apparatus) (The London Olympic Games and Paralympic Games) Regulations 2012 (Statutory Instrument 2012/No 1519)”.

Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Raamovereenkomst tussen I&M, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2022


Stcrt. 4475, 20 juli 2012


Nieuwe aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (hoofdstukken 3 en 10)


De Telecommunicatiewet (Tw) kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. De aanwijzing beschrijft in welke gevallen en op welke wijze een overtreding van de Tw strafrechtelijk wordt gehandhaafd. …

Nieuwe richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

Deze richtlijn ziet op delicten begaan door het overtreden van de Telecommunicatiewet (misdrijven en/of overtredingen). In de richtlijn wordt een aantal basisdelicten genoemd. Hieronder vallen de meeste strafbare feiten ingevolge de Telecommunicatiewet.

Nieuwe testmethoden voor REACH


Verordening (EU) nr. 640/2012 van de Commissie van 6 juli 2012 tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)


'Toezicht op chemiesector is een schijnvertoning'


Het toezicht op de chemiesector faalt. Inspecties gaan zelden over tot harde actie, zoals stillegging of sluiting, maar voeren slechts 'een goed gesprek'. Deskundigen noemen het toezicht dan ook 'een schijnvertoning'.


"Spoedwetje" inzake etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten


Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juli 2012, nr. WJZ / 12080227, houdende wijziging van diverse ministeriële regelingen in verband met de vaststelling van het Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten

60% risicobedrijven lapt veiligheidsregels aan laars


Veiligheidsregels worden aan hun laars gelapt door ruim de helft van alle bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.

Uit het rapport Naleving en Handhaving BRZO-bedrijven, dat staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu maandag aan de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat bij 203 van de 348 onderzochte risicovolle bedrijven één of meer overtredingen werden geconstateerd.


Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 12 juni 2012 tot en met 4 juli 2012.

 

Stcrt. 14327, 13 juli 2012


Eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke wasmachines (Bekendmaking van overgangssymbolen voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1015/2010 van de Commissie)


Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1015/2010 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke wasmachines (Bekendmaking van overgangssymbolen voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1015/2010 van de Commissie)


Gewijzigde eisen inzake het ecologisch ontwerp voor stand-alone natloper-circulatiepompen en in producten inge­bouwde natloper-circulatiepompen


Verordening (EU) nr. 622/2012 van de Commissie van 11 juli 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 641/2009 wat betreft het ecologisch ontwerp voor stand-alone natloper-circulatiepompen en in producten ingebouwde natloper-circulatiepompen 


Wijziging Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende  indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Verordening (EU) nr. 618/2012 van de Commissie van 10 juli 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang


Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 5 juli 2012, nr. IenM/BSK-2012/128257, tot wijziging van de Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines


Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2000 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren, bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers, regelt de uitlaatemissies van motoren die zijn gemonteerd in landbouw- en bosbouwtrekkers. …

Resolutie Europees Parlement inzake richtlijn algemene productveiligheid

Resolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en markttoezicht (2010/2085(INI))

(2012/C 199 E/01)


PB C 199 E van 7 juli 2012


New Legislative Framework

BESLUIT 2012/364/EU VAN DE RAAD

van 25 juni 2012

over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt betreffende een wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst


Bekendmaking normen machines


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Publicatie van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2012, G&VW/GW/2012/8909, met betrekking tot de geldigheidsduur van aanwijzingen van aangewezen (aangemelde) certificerende instellingen

Gelet op de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 september 2011, nr. G&VW/2011/GW/15337, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en diverse Warenwetregelingen in verband met de gefaseerde invoering van het herziene stelsel van certificatie zullen de aanwijzingstermijnen van de hierna vermelde aangewezen (aangemelde) instellingen tijdens het proces van beoordeling door de Raad voor Accreditatie (RvA) als volgt worden gecontinueerd:


Bekendmaking normen voor accreditatie


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014