CE-Signaleringen

Previous

Omstreden Europese afvaleisen voor koperschroot vastgesteld

Verordening (EU) nr. 715/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer koperschroot overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt


Tweede correctie met betrekking tot de EU-milieukeureisen voor houten vloeren

Rectificatie van Beschikking 2010/18/EG van de Commissie van 26 november 2009 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor houten vloerbekledingen

Rectificatie Europese normen voor vaatwassers

Rectificatie van de mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1016/2010 van de Commissie van 10 november 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke afwasmachines en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke afwasmachines (PB C 169 van 14.6.2013)

Lloyd's Nederland weer tot 2020 keurende instantie voor drukapparatuur

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2013, 2013-0000093220, tot aanwijzing van Lloyd's Register Nederland B.V. als aangewezen instelling voor het keuren van drukapparatuur in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur


Europese normen voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 juli 2013 betreffende de overeenstemming van de Europese normenreeks EN 15649 (delen 1 t/m 7) voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie


EU stelt aanzienlijk strengere migratielimieten voor barium in speelgoed vast

Verordening (EU) nr. 681/2013 van de Commissie van 17 juli 2013 tot wijziging van deel III van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed 


NIEUW: Europese ecologische ontwerpeisen voor stofzuigers

Verordening (EU) nr. 666/2013 van de Commissie van 8 juli 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor stofzuigers betreft

Nieuwe EU-regels voor energie-etikettering van stofzuigers

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 665/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers

Liftinstituut weer voor 5 jaar keurende instantie voor attractie- en speeltoestellen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juli 2013, 131136-106247-VGP, houdende aanwijzing van het Liftinstituut B.V. als keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen


Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 6 juni 2013 tot 4 juli 2013: 

Stcrt. 19322, 11 juli 2013

Klik hier voor het vorige overzicht.


Arbeidsomstandighedenregeling en Warenwetregeling drukapparatuur gewijzigd

Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2013, G&VW nr. 2013-0000087569, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en de Warenwetregeling drukapparatuur in verband met enkele wijzigingen op het terrein van certificatie


Cosmeticaverordening gewijzigd

Verordening (EU) nr. 658/2013 van de Commissie van 10 juli 2013 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

EU-regels voor claims bij verhandelen van cosmetische producten

Verordening (EU) nr. 655/2013 van de Commissie van 10 juli 2013 tot vaststelling van gemeenschappelijke criteria voor de rechtvaardiging van beweringen over cosmetische productenEen claim inzake

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor pleziervaartuigen

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen

Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2013, 2013-0000075089, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met de taaleis, enkele aanpassingen bij artikel 3.5 en voetnoot 85


SZW lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie SZW

SZW lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe Europese richtlijn om werknemers te beschermen tegen de risico’s van elektromagnetische velden


Het VWEU en de gezondheid en de veiligheid van werk­nemers

Op basis van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) kan de EU door middel van richtlijnen minimumvoorschrif­ten vaststellen om een betere bescher­ming van de gezondheid en de veiligheid van werk­nemers te waarborgen.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014