CE-Signaleringen

Previous

Nieuwe geharmoniseerde normen voor pleziervaartuigen


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen 

Bijna 50 nieuwe referenties in de lijst van geharmoniseerde normen voor de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen

Wijziging TSI's inzake interoperabiliteit van het spoorwegsysteem

Publicatie van een drietal besluiten van de Europese Commissie tot wijziging van een aantal beschikkingen en besluiten betreffende de technische specificaties (TSI's)  inzake interoperabiliteit van het spoorwegsysteem (

Nieuwe en bijgewerkte bijzondere Europese veiligheidseisen uitgebreid tot actieve implantaten per 29 augustus 2013


Verordening (EU) nr. 722/2012 van de Commissie van 8 augustus 2012 betreffende bijzondere vereisten voor de in de Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad vastgelegde eisen betreffende actieve implanteerbare medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen die zijn vervaardigd met gebruikmaking van weefsel van dierlijke oorsprong


Belangrijke rectificatie vertaalfouten in richtlijn 2011/65/EU (ROHS II richtlijn)

Rectificatie van Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (

Wijziging van de bijlagen II en III bij Richtlijn 76/768/EEG inzake cosmetische producten


Uitvoeringsrichtlijn 2012/21/EU van de Commissie van 2 augustus 2012 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van de bijlagen II en III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten

Nieuwe lijst geharmoniseerde normen voor richtlijn drukapparatuur 97/23/EG


Mededeling van de Europese Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur 

Nieuwe lijst geharmoniseerde normen voor de ATEX richtlijn 94/9/EG


Mededeling van de Europese Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

European Toy Safety Campaign


De Europese Commissie zet haar European Toy Safety Campaign voort. In een nieuwe video legt het robotje CE-E uit hoe je veilig speelgoed koopt en hoe dit speelgoed veilig te gebruiken.


European Toy Safety Campaign: don't let accidents ruin your summer!


Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014