CE-Signaleringen

Previous

Persbericht European Chemicals Agency (ECHA)

ECHA reminds companies that the classification, labelling and packaging provisions of the second ATP (Adaptation to Technical and scientific Progress) amending the CLP Regulation must be applied to substances by 1 December 2012.

Nieuwe richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten


De richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten ziet op vuurwerkovertredingen en -misdrijven, waaronder misdrijven met betrekking tot het zelf maken van vuurwerkexplosieven.

De richtlijn geldt niet voor grote zaken, waarbij de delicten zijn te beschouwen als zware milieucriminaliteit. …

Derde fase certificatieprocedure op het terrein van de arbeidsomstandigheden- en warenwetgeving ingevoerd


Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juli 2012, nr. G&VW/GW/2012/10964, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en van diverse Warenwetregelingen in verband met de gefaseerde invoering van het stelsel van certificatie (fase 3) alsmede een technische aanpassing van de Regeling risico’s zware ongevallen 1999

EU breidt energie-etiketteringswetgeving voor lampen uit

Energiezuinige verlichting

Sinds 1 september 2009 worden in Europa gloeilampen en andere energieverspillende verlichting geleidelijk vervangen door energiezuinigere lampen. Door over te stappen op energie-efficiëntere verlichting kunnen Europese huishoudens energie besparen. …

Nederlandse referenties geharmoniseerde Europese normen Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

EU druk met REACH: Vijftal fenylkwikverbindingen verboden per 10 oktober 2017


Gevaarlijke stoffen

Op basis van de REACH verordening kan zowel een EU-lidstaat als een EVA-lidstaat (de REACH verordening is opgenomen in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte)

REACH: EU beperkt de handel in bepaalde kwikhoudende meettoestellen


EU strategie ter bestrijding van kwik

De Europese Commissie werkt al jaren aan een strategie om kwikconcentraties in het milieu en de blootstelling van de mens aan kwik zoveel mogelijk uit te bannen.

EU stelt (strengere) beperkingen aan het gebruik van lood in juwelen


Gevaarlijke stoffen

Op basis van de REACH verordening (artikelen 69 tot en met 73) kan een EU lidstaat een zogenaamde beperkingsprocedure inleiden wanneer deze lidstaat van oordeel is dat de vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van een stof als zodanig of in een mengsel of voorwerp een risico voor de gezondheid van de mens of voor het milieu met zich meebrengt, dat niet afdoende wordt beheerst en moet worden aangepakt.

EU laat het gebruik van cadmiumpigmenten in bepaalde soorten kunststof toch nog tijdelijk toe

Cadmium in kunststoffen 

Bij Verordening (EU) nr. 494/2011 van de Commissie van 20 mei 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bijlage XVII (cadmium) was de beperking op het gebruik van cadmium en cadmiumverbindingen in synthetische organische polymeren (kunststof) tot alle kunststoffen uitgebreid, waarbij uitsluitend een uitzondering werd gemaakt voor het gebruik van nuttig toegepast cadmiumhoudend pvc voor de vervaardiging van bepaalde bouwproducten.

Bekendmaking normen drukapparatuur


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 10 augustus 2012 tot 5 september 2012.


Stcrt. 18460, 13 september 2012


Wettelijke aansprakelijkheid van exploitanten van Nederlandse kerninstallaties verhoogd naar    € 1,2 miljard


Artikel 5, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) regelt het maximumbedrag waarvoor exploitanten van in Nederland gelegen kerninstallaties op grond van artikel 10, onder (a), van het Verdrag van Parijs inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (

Nieuwe lijst van geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

EU-milieukeur/EU Ecolabel nu ook mogelijk voor bedrukt papier

ecolabel

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel of EU-milieukeur is onderdeel van een Europees keurmerksysteem voor milieuvriendelijke producten en diensten, geneesmiddelen voor mens en dier uitgezonderd. Het systeem is bedoeld om milieuvriendelijke producten en diensten in de EU te bevorderen en een betere voorlichting te geven aan de consument over de effecten van deze producten op het milieu.

Ongeveer 10 nieuwe referenties in de lijsten van geharmoniseerde normen voor de medische hulpmiddelenrichtlijnen

hp


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014