CE-Signaleringen

Previous

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor richtlijn liften 95/16/EG


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften 

Europese Commissie: gewettigde Duitse product recall van reddingsvestlichten


Advies van de Commissie van 24 oktober 2012 over de tussentijdse maatregelen van de regering van Duitsland met betrekking tot de door AquaSpec in het Verenigd Koninkrijk vervaardigde reddingsvestlichten van het model AquaSpec AQ02


Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor R&TTE richtlijn 1999/5/EGMededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit 

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor EMC richtlijn 2004/108/EG


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG 

Wijziging Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur als gevolg van implementatie ROHS II richtlijn (2011/65/EU)

Besluit van 28 september 2012 tot wijziging van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (implementatie richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur)


Europese Commissie doet voorstel tot herziening R&TTE-richtlijn


CE-markering: Richtlijn radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (99/5/EG)

Een fabrikant die radio- of randapparatuur, zoals mobiele telefoons, op de markt wil brengen, moet toetsen of die apparatuur aan de R&TTE-richtlijn voldoet.

Zure conclusie: 75% van de bakkerijen en zoetwarenbedrijven neemt de Arbowet nog steeds niet serieus

Driekwart van de bedrijven in de bakkerijbranche en de zoetwarensector, die in 2008 en 2009 in overtreding waren, neemt nog steeds te weinig maatregelen tegen risico’s op de werkvloer. Dat blijkt uit controles van de Inspectie SZW.

NIEUW: Europese ecologische ontwerpeisen voor huishoudelijke droogtrommels


Verordening (EU) nr. 932/2012 van de Commissie van 3 oktober 2012 houdende uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke droogtrommels


Twintig nieuwe Europese wetten inzake ecologisch onderwerp voor producten te verwachten


In een artikel gepubliceerd in het Enterprise & Industry magazine heeft de Europese Commissie aangekondigd dat er voor de komende 2 jaar maar liefst 20 nieuwe sets maatregelen inzake ecologosch onderwerp voor producten op stapel staan. 

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 5 september 2012 tot en met 3 oktober.


Stcrt. 20489, 10 oktober 2012


Aangepaste technische eisen aan aftakassen en de beveiliging daarvan bij trekkers


Richtlijn 2012/24/EU van de Commissie van 8 oktober 2012 tot wijziging, met het oog op aanpassing van de technische bepalingen, van Richtlijn 86/297/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake aftakassen en de beveiliging daarvan bij trekkers


Nederlandse referenties geharmoniseerde Europese normen voor de drie medische hulpmiddelenrichtlijnen


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Bepaling maximaal gewicht onverpakt consumentenvuurwerk vervallen


Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 september 2012, nr. IENM/BSK-2012/190689, houdende wijziging van artikel 2 van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (vervallen bepaling maximaal gewicht onverpakt consumentenvuurwerk)

Nederlandse referenties geharmoniseerde Europese normen Machinerichtlijn 2006/42/EG


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014