CE-Signaleringen

Previous

Nieuwe beleidsregels voor bepaling hoogte bestuurlijke boete bij overtreding medische hulpmiddelenwetgeving

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 oktober 2013, kenmerk 141954-108511-IGZ, houdende de vaststelling van beleidsregels inzake het opleggen van bestuurlijke boetes (Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS)


Norm voor opblaasbare speeltoestellen gepubliceerd


NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, heeft de norm NEN-EN 14960:2013 (‘Opblaasbare speeltoestellen - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden’) gepubliceerd.

Deze Europese norm is van toepassing op opblaasbare speeltoestellen die gebruikt worden door kinderen tot en met veertien jaar, in een groep of alleen. …

Minimale rectificatie Besluit EU-milieukeur voor sanitaire kranen

Rectificatie van Besluit 2013/250/EU van de Commissie van 21 mei 2013 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor sanitaire kranen (PB L 145 van 31.5.2013

REACH:  EU bekrachtigt Frans handelsverbod op isolatiematerialen op basis van cellulosewatten met ammoniumzouten

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 oktober 2013 tot goedkeuring van de Franse voorlopige maatregel overeenkomstig artikel 129 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) ter beperking van het gebruik van ammoniumzouten in isolatiematerialen op basis van cellulosewatten

Vijfde aanpassing van EU-GHS/CLP verordening gepubliceerd

Vijfde wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 gepubliceerd (Verordening EU nr. 944/2013)


Op 2 oktober 2013 is de vijfde aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (kortweg 5e ATP) van de EU-GHS/CLP verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd (EU nr. …

Fairer, safer, simpler: New rules for pressure equipment


The European Commission has proposed a set of common principles which will guarantee safer products and simplify the internal market, thus making life easier for European businesses.


Stringent requirements are in place to ensure the safety of pressure equipment. …

Too good to be true? The real price of fake products

Too good to be true? The real price of fake products

Falsely claiming to meet legal requirements? These goods can pose serious risks to safety and health


logo_en


Fake products pretend to be something that they are not, whether by imitating a legitimate product or by falsely claiming to meet legal requirements. …

Technische voorschriften van richtlijn binnenschepen aangepast door nieuwe richtlijn 2013/49/EU

Richtlijn 2013/49/EU van de Commissie van 11 oktober 2013 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor R&TE apparatuur

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 5 september 2013 tot en met 2 oktober 2013:


Stcrt. 28115, 11 oktober 2013


Nieuwe Europese richtlijn pleziervaartuigen: Veiligere en vooral schonere boten

Tajani welcomes EP decision on cleaner recreational boats - helps also tourism industryEuropean Commission Vice President Antonio Tajani has welcomed the approval of the European Parliament of the recreational boats directive. …

Duitsland mag ook van Europese Commsie voorlopig nog strengere eisen aan speelgoed stellen

In navolging van de President van het Gerecht van de Europese Unie (uitspraak CE2013011) mag Duitsland van de Europese Commissie voorlopig nog strengere limieten stellen aan de toegestane hoeveelheden van bepaalde zware metalen in speelgoed dan de in de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG voorgeschreven limieten

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014