CE-Signaleringen

Previous

REACH: Permanente beperking op het gebruik van DMF

Besluit van 15 november 2012, houdende wijziging van het Warenwetbesluit algemene chemische produktveiligheid in verband met uitvoeringsmaatregelen voor Verordening (EU) 412/2012

200px-Dimethyl_fumarate

                                                                                                                                                                     

Cki’s en certificaathouders opgelet: Vierde en laatste fase certificatieprocedure arbeidsomstandigheden- en warenwetgeving doorgevoerd

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2012, nr. G&VW/GW/2012/16185, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, de Warenwetregeling drukapparatuur, de Warenwetregeling liften en de Warenwetregeling machines in verband met de gefaseerde invoering van het stelsel van certificatie (fase 4)

Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen voor liften


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen speelgoed


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

EU-milieukeur voor professionele wasmiddelen

Besluit van de Commissie van 14 november 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor wasmiddelen voor industrieel en institutioneel gebruik


Toetsingscriteria en eisen EU-milieukeur voor wasmiddelen voor industrieel en institutioneel gebruik

Detergentia voor vaatwassers kunnen EU-milieukeur verkrijgen

Besluit van de Commissie van 14 november 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor detergentia voor vaatwasmachines voor industrieel en institutioneel gebruik

PRIMEUR: De eerste lijst van geharmoniseerde normen onder de RoHS 2-richtlijn 2011/65/EU

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (

Nieuwe lijst van geharmoniseerde normen onder de richtlijn ATEX 94/9/EG

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

Vernieuwd Europees wetgevingskader voor normalisatie

VERORDENING (EU) Nr. 1025/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. …

Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 3 oktober 2012 tot en met 6 november 2012: Stcrt. 23214, 14 november 2012


Nieuwe lijst van geharmoniseerde normen onder de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn

Nieuwe lijst van geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 

EU herziet Kaderrichtlijn voor energie-efficiëntie in het kader van Europa 2020


Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG


Periodieke actualisering van de geharmoniseerde normen voor pleziervaartuigen

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/208839, tot wijziging van de Binnenvaartregeling in verband met de invoering van het praktijkexamen matroos alsmede diverse reparaties van die regeling, de Regeling aanwijzing normen pleziervaartuigen 2009 en de Tijdelijke regeling quick wins binnenvaart

Wijziging Richtlijn 96/98/EG inzake uitrusting van zeeschepen


Richtlijn 2012/32/EU van de Commissie van 25 oktober 2012 tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen

Sinds de laatste wijziging van Richtlijn 96/98/EG

Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen elektromagnetische compatibiliteit (EMC)


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Bekendmaking normen radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren , zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Aanwijzing TÜV Rheinland Nederland B.V. als certificerende instelling voor het certificeren van machinisten mobiele kraan en torenkraan

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 oktober 2012, nr. G&VW/VW/2012/16281, tot aanwijzing van TÜV Rheinland Nederland B.V. als certificerende instelling voor het certificeren van machinisten mobiele kraan en torenkraan.


Verhoging wettelijke aansprakelijkheid van exploitanten van Nederlandse kerninstallaties per 1 januari 2013


Artikel 5, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) regelt het maximumbedrag waarvoor exploitanten van in Nederland gelegen kerninstallaties op grond van artikel 10, onder (a), van het Verdrag van Parijs inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (Trb. 1964, 178) aansprakelijk zijn. 

Wederom gewettigde Duitse product recall van reddingsvestlichten

Advies van de Commissie van 6 november 2012 over de tussentijdse maatregelen van de regering van Duitsland met betrekking tot de door Sic Divisione Elettronica S.r.l. in de Republiek Italië vervaardigde reddingsvestlichten van het model Asteria


Gewijzigde regelgeving met betrekking tot haarkleurmiddelen


Bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 26 oktober 2012, VGP/3138199, houdende de uitvoering van uitvoeringsrichtlijn 2012/21/EU

Op 3 augustus 2012 is gepubliceerd uitvoeringsrichtlijn 2012/21/EU van de Commissie van 2 augustus 2012 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van de bijlagen II en III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten (

Inwerkingtreding Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 1 januari 2013


Besluit van 24 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

In haar blog van 19 oktober 2012 berichtte 

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014