CE-Signaleringen

Previous

Herziene EPBD in Nederland geïmplementeerd

Besluit van 25 november 2013 tot wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen in verband met de implementatie van de artikelen 15, 16 en 17 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen


NVWA: 80% van de Personal Music Players voldoet niet aan de wettelijke geluidseisen

Inleiding

In oktober 2008 heeft het Europees Wetenschappelijk Comité voor Nieuwe Gezondheidsrisico’s EWCNG (Engels: SCENIHR) ervoor gewaarschuwd, dat langdurig luisteren naar persoonlijke muziekspelers bij een hoog geluidsvolume tot blijvende gehoorschade kan leiden. 5-10% van de gebruikers van persoonlijke muziekspelers riskeert blijvend gehoorverlies. …

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor de Laagspanningsrichtlijn

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen 

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor de Machinerichtlijn 

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG 

Nieuwe lijst van Europese normen voor de nieuwe kaderwetgeving voor de verhandeling van producten, de conformiteitsbeoordeling en (milieu)managementsystemen (NLF en EMAS)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008, Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008, Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 (

Bescherming tegen diefstal van bedrijfsgeheimen en geheime knowhow aanstaande!

Europese Commissie stelt regels voor die vertrouwelijke bedrijfsinformatie tegen diefstal helpen beschermen


                                       Bron foto: European Commission > Enterprise and Industry > News


Verdrag van Minamata inzake kwik 

Verdrag van Minamata inzake kwik (met Bijlagen)

Kumamoto, 10 oktober 2013


Tractatenblad 2013, 239 | 26-11-2013


Lijst ter vergelijking van indeling & etikettering van CLP versus transport

Schermafbeelding 2013-11-27 om 01.28.02


In juli 2013 heeft de Verenigde Naties (VN) de vijfde editie van GHS gepubliceerd. De tekst is online beschikbaar op de website van de Verenigde Naties. De wijziging bevat een nieuwe Annex I

Europese richtsnoeren voor verplichte veiligheidsbeoordeling van cosmeticaproducten

2013/674/EU

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 25 november 2013 inzake richtsnoeren met betrekking tot bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten


Cosmeticaverordening: zijn haarkleurmiddelen veilig?

Verordening (EU) nr. 1197/2013 van de Commissie van 25 november 2013 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

Nieuwe normen voor de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking)

Wijziging Richtlijn 96/98/EG inzake uitrusting van zeeschepen

Richtlijn 2013/52/EU van de Commissie van 30 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepenVoor de toepassing van Richtlijn 96/98/EG gelden de van kracht zijnde versies van de relevante internationale verdragen en beproevingsnormen.

Milieukeur voor spoeltoiletten en urinoirs

Besluit van de Commissie van 7 november 2013 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor spoeltoiletten en urinoirsEU-milieukeur voor spoeltoiletten en urinoirs

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor liften

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende liften

Europese geharmoniseerde eisen voor radioapparatuur op niet-Solas-schepen

Besluit van de Commissie van 12 augustus 2013 betreffende essentiële eisen ten aanzien van radioapparatuur die bedoeld is om op niet-Solas-schepen te worden gebruikt voor deelname aan het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem (GMDSS)


Nieuwe praktijkafspraken rond brandveiligheid hoge gebouwen

Op 12 december 2013 wordt in Rotterdam de zogeheten ‘Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen’ gepresenteerd. Samen met de vernieuwde NTA hoogbouw van NEN, vormt de nieuwe handreiking een breed gedragen basis voor het omgaan met brandveiligheid in hoge gebouwen in Nederland.


Ook CE-markering gaat steeds meer online!

Online information about construction products to save time and money

                                                           Bron foto: European Commission - Enterprise and Industry - News

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor ATEX

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor speelgoed

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie

Format voor Europese technische beoordeling voor bouwproducten

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1062/2013 van de Commissie van 30 oktober 2013 betreffende het formaat van de Europese technische beoordeling voor bouwproducten.


Europese technische beoordelingen zijn noodzakelijk om de fabrikanten van bouwproducten de mogelijkheid te geven een prestatieverklaring op te stellen voor een bouwproduct dat niet of niet volledig onder een geharmoniseerde norm valt. …

FAQ-document voor nieuwe WEEE-richtlijn beschikbaar

Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (‘new WEEE Directive’) - DRAFT


Bron foto: European Commission - Environment - Waste - Waste Electrical and Electronic Equipment


Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014