CE-Signaleringen

Previous

Emissiewetgeving voor verbrandingsmotoren aangepast

Richtlijn 2012/46/EU van de Commissie van 6 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines


Nieuwe Beleidsregel voor boeteoplegging bij overtreding van Brzo 1999

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2012, nr. G&VW/VW/2012/18053, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Besluit risico’s zware ongevallen 1999 arbeidsomstandighedenwetgeving

Nóg een primeur: geharmoniseerde normen voor ecologische ontwerpeisen elektromotoren

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 640/2009 van de Commissie van tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

Primeur: geharmoniseerde norm(en) voor ecologische ontwerpeisen huishoud- en kantoorapparatuur

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur in de standby-stand en de uit-stand (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

Nieuwe lijst geharmoniseerde Europese normen voor PBM's

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

Lood in bepaalde condensatoren nog toegestaan

Gedelegeerde Richtlijn 2012/50/EU van de Commissie van 10 oktober 2012 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor loodhoudende toepassingen

Cadmium in professionele audioapparatuur nog tot 31 december 2013 toegestaan

Gedelegeerde Richtlijn 2012/51/EU van de Commissie van 10 oktober 2012 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmiumhoudende toepassingen

Nieuwe normen NEN


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 6 november 2012 tot en met 7 december 2012: Stcrt. 25905, 14 december 2012

Aanwijzing TÜV Rheinland Nederland B.V. voor het keuren van drukapparatuur ingetrokken


Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, G&VW/GW/2012/16257, tot het intrekken van de aanwijzing van TÜV Rheinland Nederland B.V. voor het keuren van drukapparatuur


Europese ecologische ontwerpeisen voor verlichtingsproducten

Verordening (EU) nr. 1194/2012 van de Commissie van 12 december 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor gerichte lampen, ledlampen en gerelateerde uitrusting betreft

DMF in REACH-verordening, Nederlandse Warenwetregeling DMF vervallen

Bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 6 december 2012, VGP/3146356, houdende de opname van een permanente beperking op het gebruik van DMF in de REACH-verordening


Nederlandse implementatie van de ROHS II richtlijn geëffectueerd

Regeling van de Staatssecretaris van Milieu van 11 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/218548 houdende regels met betrekking tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur)

Beleidsregel preventieve stillegging bij handhaving Arbowetgeving

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2012, AV/AR/2012/173372012-0000048826, tot vaststelling van de beleidsregel preventieve stillegging in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de arbeidswetten

Nieuwe stoffen toegelaten in verpakkingsmaterialen

Verordening (EU) nr. 1183/2012 van de Commissie van 30 november 2012 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

Nieuwe Beleidsregel voor boeteoplegging bij overtreding van Arbowetgeving

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012, G&VW/AA/2012/16953, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Inleiding

Europese eisen voor kringloopglas

Verordening (EU) nr. 1179/2012 van de Commissie van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt

Kennisdag EU-GHS

Op 6 december 2012 organiseerde Agentschap Nederland een kennisdag EU-GHS. Deze voorlichtingsbijeenkomst was speciaal bedoeld voor bedrijven uit het MKB.

De voorlichtingsbijeenkomst bestond uit een plenair gedeelte en drie interactieve sessies. …

Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen voor de Machinerichtlijn


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Nederlandse bekendmaking Europese geharmoniseerde normen voor explosie veilig materieel


De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken (zie 

Herinnering inwerkingtreding verplichtingen voor stoffen en mengsels per 1 december 2012

                                                                                                                                                                   Bron afbeelding: stoffen-info.nl

Nieuwe SZW wetgeving nader uitgevoerd


Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november, 2012-0000046217, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving

Vuurwerkhandelaar hangt dwangsom van EUR 15.000,- boven het hoofd

Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben het gehad met een recidiverende handelaar in illegaal zwaar vuurwerk. Het is gebleken dat deze handelaar, ondanks dat hij al een aantal keer is veroordeeld door de rechter, steeds terugvalt in de verboden handel in vuurwerk. …

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014