CE-Signaleringen

Previous

DEKRA aangewezen als aangemelde keuringsinstelling voor machines 

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2013, 2013-0000174782, tot aanwijzing van DEKRA Certification B.V. als aangewezen aangemelde keuringsinstelling voor de keuring van machines in het kader van het Warenwetbesluit machines

Aanwijzing en toezicht cki’s naar Inspectie SZW

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2013, nr. 2013-0000146071, tot Wijziging van het Organisatie, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsomstandigheden 2012

Verenigd Koninkrijk mag geen soepelere veiligheidseisen stellen aan passagiersschepen

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2013 betreffende een aanmelding door het Verenigd Koninkrijk van maatregelen die het wenst vast te stellen overeenkomstig artikel 9, leden 2 en 3, van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen


Langere geldigheidsduur milieucriteria zepen, shampoos en haarconditioners 

Besluit van de Commissie van 19 december 2013 tot wijziging van Beschikking 2007/506/EG teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan zepen, shampoos en haarconditioners te verlengen

Uitbreiding bevoegdheden van machinisten van mobiele torenkranen en mobiele kranen per 1 januari 2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2013, 2013-0000171174 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de verduidelijking van de regels over de geldigheidsduur van de erkenning van beroepskwalificaties en uitbreiding van de bevoegdheden van machinisten van mobiele torenkranen en mobiele kranen


DOW Benelux, Nederlandse Gasunie en Energie Consult aangewezen als keuringsinstellingen voor drukapparatuur

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2013, 2013-0000170214, tot aanwijzing van de Afdeling Compliance Management KVG van DOW Benelux B.V. als aangewezen keuringsdienst van gebruikers voor de keuring van drukapparatuur in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur

Wetswijziging energieprestatie gebouwen

Besluit van 11 december 2013 tot wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen in verband met de implementatie van de artikelen 2, 11, achtste lid, en 13 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen


Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer, Besluit gechloreerde paraffines milieubeheer en Besluit PAK-houdende coatings en producten milieubeheer ingetrokken

Besluit van 6 december 2013 tot intrekking van het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer, het Besluit gechloreerde paraffines milieubeheer en het Besluit PAK-houdende coatings en producten milieubeheer


Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen pleziervaartuigen

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen 

TÜV Nederland QA B.V. aangewezen als keuringsinstelling voor liften en hijs- en hefwerktuigen

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2013, 2013-0000172288, tot aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als aangewezen aangemelde keuringsinstelling en aangewezen keuringsinstelling voor het keuren van liften in het kader van het Warenwetbesluit liften

Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen 


Bron: stoffen-info.nl

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) opgesteld. De Nederlandse overheid pakt deze stoffen met voorrang aan om ze uit onze leefomgeving te weren, of in ieder geval sterk terug te dringen.

Nieuwe normen NEN

Stcrt. 34778, 13 december 2013

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 6 november 2013 tot 5 december 2013:


Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor PBM’s 

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen 

Aanpassing geharmoniseerde voorwaarden voor spectrumgebruik door korteafstandsapparatuur

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 december 2013 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur en tot intrekking van Beschikking 2005/928/EG

Liftinstituut: Waarschuwingspictogram roept op tot kort aanlijnen hond in lift 

WAARSCHUWINGSPICTOGRAM ROEPT OP TOT KORT AANLIJNEN HOND IN LIFT


Het meenemen van een hond in de lift blijkt niet zonder gevaar. Het Liftinstituut registreerde in 2013 meerdere incidenten waarbij hond en hondenbezitter werden gescheiden door de liftdeuren. …

Scherpere emissie-eisen twee- of driewielige motorvoertuigen

Richtlijn 2013/60/EU van de Commissie van 27 november 2013 tot wijzing, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen, Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en Richtlijn 2009/67/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of driewielige motorvoertuigen


Strengere eisen aan draagbare batterijen en accu’s voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap

Richtlijn 2013/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, wat het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu’s voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap en van knoopcellen met een laag kwikgehalte betreft, en houdende intrekking van Beschikking 2009/603/EG van de Commissie


Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming adviseert over nieuwe medische hulpmiddelen verordeningen

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake de voorstellen van de Commissie voor een verordening betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en een verordening betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek


Strengere eisen voor pak’s in kunststof en rubberen onderdelen 

Verordening (EU) nr. 1272/2013 van de Commissie van 6 december 2013 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat polycyclische aromatische koolwaterstoffen betreft

Ook eerste lijst van Europese geharmoniseerde (ecodesign) normen voor wasmachines

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 1015/2010 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke wasmachines en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines 

Nieuwe Praktijkrichtlijn gepubliceerd

Stoffen in BouwproductenDe praktijkrichtlijn voor het bepalen van de emissie van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten naar de binnenlucht is gepubliceerd als NPR-CEN/TS 16516:2013. De bepalingsmethode is gebaseerd op de bekende ISO 16000-serie voor het meten van de binnenluchtkwaliteit. …

Primeur: Europese geharmoniseerde (ecodesign) norm voor droogtrommels

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 932/2012 van de Commissie houdende uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke droogtrommels en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012 van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke droogtrommels  

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014