CE-Signaleringen

Previous

Handhaving REACH en CLP-Verordening 

Naleving Europese regels voor chemische stoffen nog niet op orde 

De naleving van Europese regels voor chemische stoffen is met name op informatie over de risico's en toepassingen nog niet op orde. …

Formeel bezwaar tegen Pr EN ISO/FDIS 4074: 2002/AC/2008: Condooms 

CE-mark-definition

Frankrijk heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de Pr EN ISO/FDIS 4074 aangezien in de norm geen test staat gespecificeerd om condooms na een hittebehandeling in een oven te testen. Dit is in strijd met de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (93/42/EEC) die dit vereist in de essentiële eisen. 


Formeel bezwaar tegen EN ISO 12402-3 en 4: Reddingsvesten 

Naar aanleiding van een (arbeids)ongeval in 2012 in Zweden waarbij een automatisch reddingsvest zichzelf niet opblies nadat de gebruiker te water raakte, heeft Zweden officieel bezwaar aangetekend tegen de geharmoniseerde normen EN ISO 12402-3 en deel 4. 

Terugtrekken harmonisatie EN 50360: Mobiele telefoons voor jonge kinderen 

Op 10 oktober 2014 is door België formeel bezwaar gemaakt tegen de Europese norm EN 50360:2001 teneinde het vermoeden van overeenstemming met de R&TTE Richtlijn (1999/5/EC) in te doen trekken. 

Ventilatie-eenheden

Standardisation request to draft harmonised standards concerning ecodesign and energy labelling of ventilation units and residential ventilation units



A Notification under Article 12 of Regulation (EU) No 1025/2012


NEN-EN 1384:2012 verschaft niet langer vermoeden van overeenstemming

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (

Nieuwe lijst Europese geharmoniseerde normen voor liften en ATEX

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende liften (

Meetinstrumenten en normatieve documenten

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten (Bekendmaking van de referenties van door de OIML opgestelde normatieve documenten en van de lijst van de delen ervan die met de essentiële eisen overeenkomen (overeenkomstig artikel 16, lid 1, van de richtlijn))

EU-milieukeur voor toiletzepen, shampoos en scheerproducten

Besluit van de Commissie van 9 december 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld


PB L 354 van 11.12.2014, blz. …

Strengere Europese regels voor vloeibare consumentenwasmiddelen

Verordening (EU) nr. 1297/2014 van de Commissie van 5 december 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang

RAPV en geharmoniseerde normen

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 4 december 2014 betreffende de bekendmaking van de referenties van norm EN 15649-2:2009+A2:2013 voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water en van norm EN 957-6:2010+A1:2014 voor vast opgestelde trainingsapparatuur in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad

Bouwproducten en geharmoniseerde normen


Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1291/2014 van de Commissie van 16 juli 2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van plaatmaterialen op houtbasis die vallen onder EN 13986 en massief houten lambrisering die valt onder EN 14915, met betrekking tot hun beschermingsvermogen tegen brand wanneer zij worden gebruikt als bekleding voor wanden en plafonds

Disclaimer   -   Contact   -   Sitemap      © CE-uitspraken.eu 2010-2014